Olandeză | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Introducerea generală a unui subiect
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Het is een welbekend feit dat ...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Introducerea generală a unui subiect
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Een vast onderwerp in ... is ...
Introducerea temelor principale
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Accentuarea importanței studiului dvs.
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Ο σκοπός μας είναι...
Ons doel is, ...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

Εξ ορισμού... σημαίνει...
Volgens de definitie betekent ... ...
Definirea unui anumit cuvânt
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Definirea unui anumit cuvânt
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Definirea unui anumit cuvânt
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Definirea unui anumit cuvânt
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...είναι γενικά κατανοητό ως...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Onze aandacht is gevestigd op ...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Με αυτό εννοούμε ότι...
Daarmee bedoelen we ...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta