Poloneză | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Introducerea generală a unui subiect
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Wiele się mówi i pisze o...
Introducerea generală a unui subiect
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Przyjęło się twierdzić, że...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Stałym tematem w...jest...
Introducerea temelor principale
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Accentuarea importanței studiului dvs.
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Praca ta bada przyczyny...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Ο σκοπός μας είναι...
Naszym celem jest...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

Εξ ορισμού... σημαίνει...
Z definicji... wynika...
Definirea unui anumit cuvânt
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Definirea unui anumit cuvânt
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Definirea unui anumit cuvânt
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Termin...odnosi się do...
Definirea unui anumit cuvânt
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...είναι γενικά κατανοητό ως...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Należy podkreślić,...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Skupiając się na...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Με αυτό εννοούμε ότι...
Mam na myśli, że...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta