Cehă | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Introducerea generală a unui subiect
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Je obecně známým faktem, že...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Introducerea generală a unui subiect
Seppure è unanime che...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
Un tema ricorrente parlando di... è...
Přetrvávající otázka v...je...
Introducerea temelor principale
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Accentuarea importanței studiului dvs.
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Questa ricerca esplora le cause di...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Il mio obiettivo è quello di...
Našim cílem je...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Podle definice...znamená...
Definirea unui anumit cuvânt
In questo contesto il termine indica...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Definirea unui anumit cuvânt
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Je důležité si ujasnit definici...
Definirea unui anumit cuvânt
Il termine... si riferisce a...
Termín...odkazuje na...
Definirea unui anumit cuvânt
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Secondo... il termine assume il significato di...
Podle... je definován/a jako...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...indica generalmente...
...se obecně rozumí...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
È importante enfatizzare...
Je důležité zdůraznit...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Ci concentreremo su...
Zaměřujeme se na...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
In conclusione è necessario definire il significato di...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Quello che si intende dire con questo è che...
To, co máme na mysli, je...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Bylo navrhnuto několik definic.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Tato vysvětlení vychází z...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
... trovò un'importante correlazione fra... e...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta