Cehă | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Introducerea generală a unui subiect
これは周知の事実だが、・・・
Je obecně známým faktem, že...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Introducerea generală a unui subiect
・・・・と言われているが、・・・
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
・・・・という事実について検討すると、・・・
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Přetrvávající otázka v...je...
Introducerea temelor principale
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Accentuarea importanței studiului dvs.
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
最近では・・・・と言われているが、
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
私たちの目的は・・・・
Našim cílem je...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

定義により、・・・・は・・・・を表す。
Podle definice...znamená...
Definirea unui anumit cuvânt
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Definirea unui anumit cuvânt
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Je důležité si ujasnit definici...
Definirea unui anumit cuvânt
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Termín...odkazuje na...
Definirea unui anumit cuvânt
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Podle... je definován/a jako...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
...se obecně rozumí...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
・・・・を強調することは重要である。
Je důležité zdůraznit...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
私たちは・・・・に重点を置いている。
Zaměřujeme se na...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
私たちが意味しているのは・・・・
To, co máme na mysli, je...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
複数の例が見受けられる。
Bylo navrhnuto několik definic.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Tato vysvětlení vychází z...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta