Olandeză | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Introducerea generală a unui subiect
これは周知の事実だが、・・・
Het is een welbekend feit dat ...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Introducerea generală a unui subiect
・・・・と言われているが、・・・
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
・・・・という事実について検討すると、・・・
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Een vast onderwerp in ... is ...
Introducerea temelor principale
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Accentuarea importanței studiului dvs.
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
最近では・・・・と言われているが、
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
私たちの目的は・・・・
Ons doel is, ...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

定義により、・・・・は・・・・を表す。
Volgens de definitie betekent ... ...
Definirea unui anumit cuvânt
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Definirea unui anumit cuvânt
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Definirea unui anumit cuvânt
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Definirea unui anumit cuvânt
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
・・・・を強調することは重要である。
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
私たちは・・・・に重点を置いている。
Onze aandacht is gevestigd op ...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
私たちが意味しているのは・・・・
Daarmee bedoelen we ...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
複数の例が見受けられる。
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta