Poloneză | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Introducerea generală a unui subiect
これは周知の事実だが、・・・
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Wiele się mówi i pisze o...
Introducerea generală a unui subiect
・・・・と言われているが、・・・
Przyjęło się twierdzić, że...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
・・・・という事実について検討すると、・・・
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Stałym tematem w...jest...
Introducerea temelor principale
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Accentuarea importanței studiului dvs.
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Praca ta bada przyczyny...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
最近では・・・・と言われているが、
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
私たちの目的は・・・・
Naszym celem jest...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

定義により、・・・・は・・・・を表す。
Z definicji... wynika...
Definirea unui anumit cuvânt
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Definirea unui anumit cuvânt
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Definirea unui anumit cuvânt
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Termin...odnosi się do...
Definirea unui anumit cuvânt
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Według... , jest zdefiniowany jako...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
...jest powszechnie rozumiany jako...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
・・・・を強調することは重要である。
Należy podkreślić,...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
私たちは・・・・に重点を置いている。
Skupiając się na...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
私たちが意味しているのは・・・・
Mam na myśli, że...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
複数の例が見受けられる。
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta