Turcă | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Introducerea generală a unui subiect
これは周知の事実だが、・・・
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Introducerea generală a unui subiect
・・・・と言われているが、・・・
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
・・・・という事実について検討すると、・・・
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Introducerea temelor principale
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Accentuarea importanței studiului dvs.
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
最近では・・・・と言われているが、
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
私たちの目的は・・・・
Amacımız ...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

定義により、・・・・は・・・・を表す。
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Definirea unui anumit cuvânt
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Definirea unui anumit cuvânt
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Definirea unui anumit cuvânt
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Definirea unui anumit cuvânt
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
・・・・を強調することは重要である。
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
私たちは・・・・に重点を置いている。
Bizim odaklandığımız nokta ...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
私たちが意味しているのは・・・・
Demek istediğimiz şu ki ...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
複数の例が見受けられる。
Birçok farklı açıklama sunuldu.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Se folosește pentru a clarifica definiţia
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta