Engleză | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Introducerea generală a unui subiect
Közismert tény, miszerint...
It is a well-known fact that…
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
Rengeteg anyag szól arról...
A great deal is being written and said about…
Introducerea generală a unui subiect
Általánosan elfogadott tény, hogy...
It is generally agreed today that…
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Utána áttekintjük a tényezőket...
We then review the factors…
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
We build on this analysis to identify…
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
A...egy állandó téma a ...-ban.
A persistent theme in...is…
Introducerea temelor principale
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Accentuarea importanței studiului dvs.
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
This research explores the causes of…
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
The authors of more recent studies have proposed that…
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
A célunk, hogy...
Our purpose is to…
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
By definition… means…
Definirea unui anumit cuvânt
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Definirea unui anumit cuvânt
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
It is important to be clear about the definition of…
Definirea unui anumit cuvânt
A .... kifejezés arra utal, hogy...
The term… refers to…
Definirea unui anumit cuvânt
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
The standard model suggests that… can be defined as…
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
.... szerint a .... jelentése, hogy....
According to..., …is defined as…
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
…is commonly understood to mean…
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
What we usually have in mind when we talk about… is…
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Two brief examples might clarify this concept.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
Fontos hangsúlyozni, hogy...
It is important to emphasize…
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Our focus is on…
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Finally, we should clarify our definition of…
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
What we mean is that…
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Several explanations have been offered.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
We can characterize these explanations as being rooted in…
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Following..., scholars have argued that …
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
The central question then becomes: how might… affect…?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
...found a significant correlation between… and…
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta