Germană | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich ... untersuchen / ermitteln / bewerten / analysieren...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Um diese Frage zu beantworten, beginnen wir mit einer ausgiebigen Betrachtung von...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Die Frage, ob ... , hat die Experten seit einiger Zeit vollständig in Anspruch genommen.
Introducerea generală a unui subiect
Közismert tény, miszerint...
Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
Rengeteg anyag szól arról...
Über ... ist bereits sehr viel geschrieben und geäußert worden.
Introducerea generală a unui subiect
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Heutzutage ist allgemein anerkannt, dass...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Utána áttekintjük a tényezőket...
Anschließend überprüfen wir die Faktoren...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Wir stützen uns auf diese Analyse, um ... zu bestimmen...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
A...egy állandó téma a ...-ban.
Ein beständiges Thema in ... ist...
Introducerea temelor principale
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Als empirisches Phänomen ist ... wiederholt beobachtet worden.
Accentuarea importanței studiului dvs.
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich diese Arbeit mit folgender zentraler Fragestellung: ...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Diese Untersuchung erforscht die Ursachen für...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Die Autoren neuerer Studien haben festgestellt, dass...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
A célunk, hogy...
Unsere Intention ist, ...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Mit Hilfe der empirischen Untersuchung von ... wollen wir einen Beitrag für ein umfassenderes Verständnis von ... leisten.
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Definitionsgemäß ... bedeutet...
Definirea unui anumit cuvânt
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
In dieser Arbeit wird der Begriff ... im Sinne von ... verwendet.
Definirea unui anumit cuvânt
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Es ist wichtig, sich die Definition von ... klarzumachen.
Definirea unui anumit cuvânt
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Der Begriff ... bezieht sich auf...
Definirea unui anumit cuvânt
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Gemäß Standard-Modell kann ... als ... definiert werden.
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Gemäß ... wird ... definiert als...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
... kann auf unterschiedliche Weise definiert werden. Einerseits wird behauptet, dass der Begriff ... bezeichnet...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
...wird im Allgemeinen verstanden als...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Wenn wir über ... sprechen, meinen wir damit normalerweise...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Zwei kurze Beispiele können dabei helfen, das Konzept zu verdeutlichen.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Es ist wichtig zu betonen, dass...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Unsere Aufmerksamkeit gilt...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Abschließend möchten wir unsere Definition von ... erläutern
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Damit meinen wir...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Dazu liegen mehrere Erklärungsansätze vor.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Diese Erklärungen haben ihren Ursprung in...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Diese Erklärungen ergänzen einander und helfen somit, das Phänomen von ... zu erläutern.
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
In Anlehnung an ... haben Wissenschaftler dargelegt, dass...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Daraus ergibt sich die entscheidende Frage: Wie beeinflusst ... ... ?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
In Anbetracht der Nachweise für ..., scheint eine Untersuchung der Faktoren, welche ... beeinflussen, gerechtfertigt.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Vor über einer Dekade begannen ... und ... eine Diskussion zu folgender Frage: Wie...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Diese Untersuchung setzt sich mit ... auseinander, indem eine Reihe von Hypothesen entwickelt und getestet werden, welche zeigen, wie ... ... beeinflusst...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Demnach stellen wir auf Basis der Argumentation von ... folgende Hypothese auf...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Einige Thesen sind von ... formalisiert worden, aber bislang ist keine gestestet worden.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Die Ergebnisse dieser Studien legen eine Reihe von Faktoren im Hinblick auf ... nahe...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
... hat eine signifikante Korrelation zwischen ... und ... nachgewiesen.
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta