Olandeză | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Introducerea generală a unui subiect
Közismert tény, miszerint...
Het is een welbekend feit dat ...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
Rengeteg anyag szól arról...
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Introducerea generală a unui subiect
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Utána áttekintjük a tényezőket...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
A...egy állandó téma a ...-ban.
Een vast onderwerp in ... is ...
Introducerea temelor principale
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Accentuarea importanței studiului dvs.
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
A célunk, hogy...
Ons doel is, ...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Volgens de definitie betekent ... ...
Definirea unui anumit cuvânt
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Definirea unui anumit cuvânt
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Definirea unui anumit cuvânt
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Definirea unui anumit cuvânt
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Onze aandacht is gevestigd op ...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Daarmee bedoelen we ...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta