Română | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Introducerea generală a unui subiect
Közismert tény, miszerint...
Este cunoscut tuturor faptul că...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
Rengeteg anyag szól arról...
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Introducerea generală a unui subiect
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Utána áttekintjük a tényezőket...
Trecând din nou în revistă factorii...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
A...egy állandó téma a ...-ban.
O temă recurentă in domeniul...este...
Introducerea temelor principale
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Accentuarea importanței studiului dvs.
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Această lucrare explorează cauzele...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
A célunk, hogy...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Prin definiție, ... înseamnă...
Definirea unui anumit cuvânt
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Definirea unui anumit cuvânt
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Definirea unui anumit cuvânt
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Termenul...se referă la...
Definirea unui anumit cuvânt
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
...este înțeles ca...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Este important să accentuăm...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Atenţia noastră este acum asupra...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Ceea ce vrem să spunem este...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Mai multe explicaţii au fost oferite.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Urmând..., experții au demonstrat că...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta