Rusă | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
Introducerea generală a unui subiect
Közismert tény, miszerint...
Хорошо известно, что...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
Rengeteg anyag szól arról...
О... было уже многое написано и сказано...
Introducerea generală a unui subiect
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Сегодня принято считать, что...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Utána áttekintjük a tényezőket...
Вспомним о таких фактах, как...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
A...egy állandó téma a ...-ban.
Постоянной темой... является...
Introducerea temelor principale
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
Accentuarea importanței studiului dvs.
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Это исследование посвящено изучению причин...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
A célunk, hogy...
Нашей целью является...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
...обычно определяют как...
Definirea unui anumit cuvânt
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Definirea unui anumit cuvânt
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Необходимо четко разъяснить определение...
Definirea unui anumit cuvânt
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Термин... относится к...
Definirea unui anumit cuvânt
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Согласно..., ... может быть определено как...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
... обычно понимают как ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Важно подчеркнуть...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Мы сфокусировались на...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Наконец, дадим определение слова...
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Мы имеем в виду, что...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Предлагаются различные толкования
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Найдена важная взаимосвязь между... и...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta