Daneză | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Introducerea generală a unui subiect
Het is een welbekend feit dat ...
Det er et velkendt faktum at...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Introducerea generală a unui subiect
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Generelt set er det i dag aftalt at...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
Een vast onderwerp in ... is ...
Et vedvarende emne i...er...
Introducerea temelor principale
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Accentuarea importanței studiului dvs.
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Ons doel is, ...
Vores formål er at...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

Volgens de definitie betekent ... ...
Ved definition...betyder...
Definirea unui anumit cuvânt
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Definirea unui anumit cuvânt
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Definirea unui anumit cuvânt
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Termet... henviser til...
Definirea unui anumit cuvânt
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Ifølge..., defineres...som...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
... wordt in het algemeen opgevat als ...
...forståes sædvanligvis som...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Det er vigtigt at understrege...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Onze aandacht is gevestigd op ...
Vores fokus er på...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Daarmee bedoelen we ...
Hvad vi mener er at...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta