Engleză | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Introducerea generală a unui subiect
Het is een welbekend feit dat ...
It is a well-known fact that…
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
A great deal is being written and said about…
Introducerea generală a unui subiect
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
It is generally agreed today that…
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Aansluitend bespreken we de factoren ...
We then review the factors…
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
We build on this analysis to identify…
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
Een vast onderwerp in ... is ...
A persistent theme in...is…
Introducerea temelor principale
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Accentuarea importanței studiului dvs.
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
This research explores the causes of…
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
The authors of more recent studies have proposed that…
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Ons doel is, ...
Our purpose is to…
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

Volgens de definitie betekent ... ...
By definition… means…
Definirea unui anumit cuvânt
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Definirea unui anumit cuvânt
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
It is important to be clear about the definition of…
Definirea unui anumit cuvânt
Het begrip ... heeft betrekking op ...
The term… refers to…
Definirea unui anumit cuvânt
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
The standard model suggests that… can be defined as…
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
According to..., …is defined as…
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
... wordt in het algemeen opgevat als ...
…is commonly understood to mean…
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
What we usually have in mind when we talk about… is…
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Two brief examples might clarify this concept.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
It is important to emphasize…
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Onze aandacht is gevestigd op ...
Our focus is on…
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Finally, we should clarify our definition of…
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Daarmee bedoelen we ...
What we mean is that…
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Several explanations have been offered.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
We can characterize these explanations as being rooted in…
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Following..., scholars have argued that …
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
The central question then becomes: how might… affect…?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
...found a significant correlation between… and…
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta