Maghiară | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Introducerea generală a unui subiect
Het is een welbekend feit dat ...
Közismert tény, miszerint...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Rengeteg anyag szól arról...
Introducerea generală a unui subiect
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Utána áttekintjük a tényezőket...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
Een vast onderwerp in ... is ...
A...egy állandó téma a ...-ban.
Introducerea temelor principale
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Accentuarea importanței studiului dvs.
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Ons doel is, ...
A célunk, hogy...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

Volgens de definitie betekent ... ...
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Definirea unui anumit cuvânt
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Definirea unui anumit cuvânt
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Definirea unui anumit cuvânt
Het begrip ... heeft betrekking op ...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Definirea unui anumit cuvânt
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
... wordt in het algemeen opgevat als ...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Onze aandacht is gevestigd op ...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Daarmee bedoelen we ...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta