Română | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Introducerea generală a unui subiect
Het is een welbekend feit dat ...
Este cunoscut tuturor faptul că...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Introducerea generală a unui subiect
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Trecând din nou în revistă factorii...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
Een vast onderwerp in ... is ...
O temă recurentă in domeniul...este...
Introducerea temelor principale
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Accentuarea importanței studiului dvs.
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Această lucrare explorează cauzele...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Ons doel is, ...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

Volgens de definitie betekent ... ...
Prin definiție, ... înseamnă...
Definirea unui anumit cuvânt
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Definirea unui anumit cuvânt
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Definirea unui anumit cuvânt
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Termenul...se referă la...
Definirea unui anumit cuvânt
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
... wordt in het algemeen opgevat als ...
...este înțeles ca...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Este important să accentuăm...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Onze aandacht is gevestigd op ...
Atenţia noastră este acum asupra...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Daarmee bedoelen we ...
Ceea ce vrem să spunem este...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Mai multe explicaţii au fost oferite.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Urmând..., experții au demonstrat că...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta