Thailandeză | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Introducerea generală a unui subiect
Het is een welbekend feit dat ...
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Introducerea generală a unui subiect
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Aansluitend bespreken we de factoren ...
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
Een vast onderwerp in ... is ...
รูปแบบคงที่...คือ...
Introducerea temelor principale
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
Accentuarea importanței studiului dvs.
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Ons doel is, ...
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

Volgens de definitie betekent ... ...
ในความหมาย... หมายถึง...
Definirea unui anumit cuvânt
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Definirea unui anumit cuvânt
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Definirea unui anumit cuvânt
Het begrip ... heeft betrekking op ...
คำนี้...หมายถึง...
Definirea unui anumit cuvânt
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
... wordt in het algemeen opgevat als ...
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Onze aandacht is gevestigd op ...
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Daarmee bedoelen we ...
เราหมายถึงว่า...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta