Cehă | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Introducerea generală a unui subiect
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Je obecně známým faktem, že...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
Wiele się mówi i pisze o...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Introducerea generală a unui subiect
Przyjęło się twierdzić, że...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
Stałym tematem w...jest...
Přetrvávající otázka v...je...
Introducerea temelor principale
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Accentuarea importanței studiului dvs.
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Praca ta bada przyczyny...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Naszym celem jest...
Našim cílem je...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

Z definicji... wynika...
Podle definice...znamená...
Definirea unui anumit cuvânt
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Definirea unui anumit cuvânt
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Je důležité si ujasnit definici...
Definirea unui anumit cuvânt
Termin...odnosi się do...
Termín...odkazuje na...
Definirea unui anumit cuvânt
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Według... , jest zdefiniowany jako...
Podle... je definován/a jako...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...jest powszechnie rozumiany jako...
...se obecně rozumí...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
Należy podkreślić,...
Je důležité zdůraznit...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Skupiając się na...
Zaměřujeme se na...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Mam na myśli, że...
To, co máme na mysli, je...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Bylo navrhnuto několik definic.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Tato vysvětlení vychází z...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta