Italiană | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
Introducerea generală a unui subiect
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
Wiele się mówi i pisze o...
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Introducerea generală a unui subiect
Przyjęło się twierdzić, że...
Seppure è unanime che...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
Stałym tematem w...jest...
Un tema ricorrente parlando di... è...
Introducerea temelor principale
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
Accentuarea importanței studiului dvs.
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Praca ta bada przyczyny...
Questa ricerca esplora le cause di...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Naszym celem jest...
Il mio obiettivo è quello di...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

Z definicji... wynika...
Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Definirea unui anumit cuvânt
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
In questo contesto il termine indica...
Definirea unui anumit cuvânt
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Definirea unui anumit cuvânt
Termin...odnosi się do...
Il termine... si riferisce a...
Definirea unui anumit cuvânt
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Według... , jest zdefiniowany jako...
Secondo... il termine assume il significato di...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...jest powszechnie rozumiany jako...
...indica generalmente...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
Należy podkreślić,...
È importante enfatizzare...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Skupiając się na...
Ci concentreremo su...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
In conclusione è necessario definire il significato di...
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Mam na myśli, że...
Quello che si intende dire con questo è che...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Sono state fornite numerose spiegazioni.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
... trovò un'importante correlazione fra... e...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta