Olandeză | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Introducerea generală a unui subiect
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Het is een welbekend feit dat ...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
Wiele się mówi i pisze o...
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Introducerea generală a unui subiect
Przyjęło się twierdzić, że...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
Stałym tematem w...jest...
Een vast onderwerp in ... is ...
Introducerea temelor principale
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Accentuarea importanței studiului dvs.
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Praca ta bada przyczyny...
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Naszym celem jest...
Ons doel is, ...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

Z definicji... wynika...
Volgens de definitie betekent ... ...
Definirea unui anumit cuvânt
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Definirea unui anumit cuvânt
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Definirea unui anumit cuvânt
Termin...odnosi się do...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Definirea unui anumit cuvânt
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Według... , jest zdefiniowany jako...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...jest powszechnie rozumiany jako...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
Należy podkreślić,...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Skupiając się na...
Onze aandacht is gevestigd op ...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Mam na myśli, że...
Daarmee bedoelen we ...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta