Suedeză | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Introducerea generală a unui subiect
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Det är ett välkänt faktum att ...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
Wiele się mówi i pisze o...
En hel del skrivs och sägs om...
Introducerea generală a unui subiect
Przyjęło się twierdzić, że...
Det är idag allmänt accepterat att...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Vi granskar därefter de faktorer...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
Stałym tematem w...jest...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Introducerea temelor principale
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Accentuarea importanței studiului dvs.
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Praca ta bada przyczyny...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Naszym celem jest...
Syftet är att ...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

Z definicji... wynika...
… betyder per definition …
Definirea unui anumit cuvânt
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Definirea unui anumit cuvânt
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Definirea unui anumit cuvânt
Termin...odnosi się do...
Termen ... hänvisar till ...
Definirea unui anumit cuvânt
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Według... , jest zdefiniowany jako...
Enligt ... definieras ... som ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...jest powszechnie rozumiany jako...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
Należy podkreślić,...
Det är viktigt att understryka ...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Skupiając się na...
Vårt fokus ligger på ...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Mam na myśli, że...
Vad vi menar med detta är att ...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Flera förklaringar har erbjudits.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta