Cehă | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Para responder esta questão deve-se observar...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Introducerea generală a unui subiect
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Je obecně známým faktem, že...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Introducerea generală a unui subiect
É consenso geral que...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Analisa-se agora os fatores...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Esta análise visa identificar...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Přetrvávající otázka v...je...
Introducerea temelor principale
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Accentuarea importanței studiului dvs.
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Našim cílem je...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

Por definição, ... significa...
Podle definice...znamená...
Definirea unui anumit cuvânt
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Definirea unui anumit cuvânt
É importante deixar claro a definição de...
Je důležité si ujasnit definici...
Definirea unui anumit cuvânt
O termo...refere-se à/ao...
Termín...odkazuje na...
Definirea unui anumit cuvânt
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
De acordo com...,...é definido(a) como...
Podle... je definován/a jako...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...geralmente significa...
...se obecně rozumí...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
É importante enfatizar que...
Je důležité zdůraznit...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
O foco é em/no/na...
Zaměřujeme se na...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
O que se quer dizer é...
To, co máme na mysli, je...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Diversas explicações foram dadas.
Bylo navrhnuto několik definic.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Tato vysvětlení vychází z...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
...encontrou significante correlação entre...e...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta