Finlandeză | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Para responder esta questão deve-se observar...
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Introducerea generală a unui subiect
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
On tunnettu tosiasia, että...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Introducerea generală a unui subiect
É consenso geral que...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Analisa-se agora os fatores...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Esta análise visa identificar...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Itsepintainen perusajatus... on...
Introducerea temelor principale
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Accentuarea importanței studiului dvs.
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Tarkoituksemme on...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

Por definição, ... significa...
Määritelmältään...tarkoittaa...
Definirea unui anumit cuvânt
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Definirea unui anumit cuvânt
É importante deixar claro a definição de...
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Definirea unui anumit cuvânt
O termo...refere-se à/ao...
Termi... viittaa...
Definirea unui anumit cuvânt
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
De acordo com...,...é definido(a) como...
...mukaan ... määritellään...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...geralmente significa...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
É importante enfatizar que...
On tärkeää painottaa...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
O foco é em/no/na...
Keskitymme...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
O que se quer dizer é...
Tarkoitamme tällä, että...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Diversas explicações foram dadas.
Useita selityksiä on tarjottu.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Nämä selitykset kumpuavat...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
...encontrou significante correlação entre...e...
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta