Arabă | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
سأقوم في هذه المقالة \ الورقة \ الأطروحة بدراسة \ فحص \ تقييم \ تحليل
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
للإجابة عن هذا السؤال، نبدأ بإلقاء نظرة فاحصة على...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
السؤال هو ما إذا...كان قد شغل الخبراء لبعض الوقت.
Introducerea generală a unui subiect
Este cunoscut tuturor faptul că...
من الحقائق المتعارف عليها جيدا أنّ...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
Multe s-au spus și s-au scris despre...
لقد كُتب وقيل الكثير حول...
Introducerea generală a unui subiect
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
من المتفق عليه اليوم بشكل عام أنّ...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Trecând din nou în revistă factorii...
سنقوم بعد ذلك بمراجعة العوامل...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Am conceput această analiză pentru a identifica...
سنقوم بالاعتماد على هذا التحليل بتحديد...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
O temă recurentă in domeniul...este...
أحد المواضيع الملحّة... هو...
Introducerea temelor principale
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
كظاهرة تجريبية، ... وقع ملاحظتها بشكل متكرر.
Accentuarea importanței studiului dvs.
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
السؤال المحوري الذي تأسست عليه هذه الورقة هو: ...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Această lucrare explorează cauzele...
يستعرض هذا البحث أسباب...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Autorii mai multor studii recente au propus...
اقترح مؤلفو الدراسات الحديثة أنّ...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
هدفنا هو أنْ...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
من خلال فحص... بشكل تجريبيّ، نأمل أن نصل إلى فهم أكثر إلماماً بـ...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

Prin definiție, ... înseamnă...
تعني... بحكم التعريف...
Definirea unui anumit cuvânt
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
سيتمّ، لأجل أهداف هذه المقالة، فهمُ المصطلح... على أساس أنه يعني...
Definirea unui anumit cuvânt
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
من المهم توخّي الوضوح عند تعريف...
Definirea unui anumit cuvânt
Termenul...se referă la...
يشير مصطلح... إلى...
Definirea unui anumit cuvânt
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
يقترح النموذج المتعارف عليه أنّ... يمكن تعريفُه بِـ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Conform ..., ...este definit ca fiind...
وِفْقاَ لِـ...، يُعرَّفُ بـ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
...يُمكنُ تعريفهُ بطرق عديدة. يذهبُ بعضُ الناسِ إلى أنَّ المصطلح يشير إلى...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...este înțeles ca...
...يُفْهمُ عادةً على أنّه يعْني...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
ما يخْطُر على بالِنا عادة حين نتحدّثُ عن...هو
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
مثالان قصيران قد يستطيعان أن يُوَضِّحا هذا المفهوم.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
Este important să accentuăm...
من المهم التأكيد على...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Atenţia noastră este acum asupra...
سنَصُبّ تركيزنا على...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
لا بُدَّ لنا في، النهاية، من توضيح تعريفنا لـ...
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Ceea ce vrem să spunem este...
ما نَعْنيه هو أنّ ذلك...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Mai multe explicaţii au fost oferite.
تم اقتراحُ العديد من التفسيرات.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
نستطيع أن نقول إنّ جذور هذه التفسيرات توجد في...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
هذه التفسيرات تكمّل بعضها البعض وتساعد في إلقاء الضوء على ظاهرة...
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Urmând..., experții au demonstrat că...
بناء على...، زعمَ بعضُ العلماء أنّ...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
يصبح السؤالُ المحوريُّ حينها: كيف يستطيع... أنْ يُؤثّر... ؟
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
نظراً لوجودِ هذا الدليل على...، فإنّ دراسة العوامل التي تؤثر على... تبدو مُبرَّرة.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
منذ حوالي عشر سنوات،... و... بدؤوا نقاشا يتمحور حول هذا السؤال: هل...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
يتناول البحثُ... من خلال تطوير واختبار مجموعة من الفرضيات التي تشير إلى كيفية تأثير... على...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
هكذا، ومن خلال التفكير المنطقيّ المقترح مِن...، فإنّنا نفترضُ أنّ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
تم تشكيلُ بعضِ هذه الحجج عن طريق...، ولكن لم يتمّ اختبار أيّ منها.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
تشير الادلّةُ المستخرجة من هذه الدراسة إلى مجموعة متنوعة من العوامل المتعلقة بـ...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
وجد ارتباطا كبيرا بين... و...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta