Cehă | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Introducerea generală a unui subiect
Este cunoscut tuturor faptul că...
Je obecně známým faktem, že...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Introducerea generală a unui subiect
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Trecând din nou în revistă factorii...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
O temă recurentă in domeniul...este...
Přetrvávající otázka v...je...
Introducerea temelor principale
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Accentuarea importanței studiului dvs.
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Această lucrare explorează cauzele...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Autorii mai multor studii recente au propus...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Našim cílem je...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

Prin definiție, ... înseamnă...
Podle definice...znamená...
Definirea unui anumit cuvânt
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Definirea unui anumit cuvânt
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Je důležité si ujasnit definici...
Definirea unui anumit cuvânt
Termenul...se referă la...
Termín...odkazuje na...
Definirea unui anumit cuvânt
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Podle... je definován/a jako...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...este înțeles ca...
...se obecně rozumí...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
Este important să accentuăm...
Je důležité zdůraznit...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Atenţia noastră este acum asupra...
Zaměřujeme se na...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Ceea ce vrem să spunem este...
To, co máme na mysli, je...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Bylo navrhnuto několik definic.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Tato vysvětlení vychází z...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Urmând..., experții au demonstrat că...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta