Germană | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich ... untersuchen / ermitteln / bewerten / analysieren...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Um diese Frage zu beantworten, beginnen wir mit einer ausgiebigen Betrachtung von...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Die Frage, ob ... , hat die Experten seit einiger Zeit vollständig in Anspruch genommen.
Introducerea generală a unui subiect
Este cunoscut tuturor faptul că...
Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Über ... ist bereits sehr viel geschrieben und geäußert worden.
Introducerea generală a unui subiect
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Heutzutage ist allgemein anerkannt, dass...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Trecând din nou în revistă factorii...
Anschließend überprüfen wir die Faktoren...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Wir stützen uns auf diese Analyse, um ... zu bestimmen...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
O temă recurentă in domeniul...este...
Ein beständiges Thema in ... ist...
Introducerea temelor principale
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Als empirisches Phänomen ist ... wiederholt beobachtet worden.
Accentuarea importanței studiului dvs.
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich diese Arbeit mit folgender zentraler Fragestellung: ...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Această lucrare explorează cauzele...
Diese Untersuchung erforscht die Ursachen für...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Autorii mai multor studii recente au propus...
Die Autoren neuerer Studien haben festgestellt, dass...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Unsere Intention ist, ...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Mit Hilfe der empirischen Untersuchung von ... wollen wir einen Beitrag für ein umfassenderes Verständnis von ... leisten.
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

Prin definiție, ... înseamnă...
Definitionsgemäß ... bedeutet...
Definirea unui anumit cuvânt
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
In dieser Arbeit wird der Begriff ... im Sinne von ... verwendet.
Definirea unui anumit cuvânt
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Es ist wichtig, sich die Definition von ... klarzumachen.
Definirea unui anumit cuvânt
Termenul...se referă la...
Der Begriff ... bezieht sich auf...
Definirea unui anumit cuvânt
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Gemäß Standard-Modell kann ... als ... definiert werden.
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Gemäß ... wird ... definiert als...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
... kann auf unterschiedliche Weise definiert werden. Einerseits wird behauptet, dass der Begriff ... bezeichnet...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...este înțeles ca...
...wird im Allgemeinen verstanden als...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Wenn wir über ... sprechen, meinen wir damit normalerweise...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Zwei kurze Beispiele können dabei helfen, das Konzept zu verdeutlichen.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
Este important să accentuăm...
Es ist wichtig zu betonen, dass...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Atenţia noastră este acum asupra...
Unsere Aufmerksamkeit gilt...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Abschließend möchten wir unsere Definition von ... erläutern
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Ceea ce vrem să spunem este...
Damit meinen wir...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Dazu liegen mehrere Erklärungsansätze vor.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Diese Erklärungen haben ihren Ursprung in...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Diese Erklärungen ergänzen einander und helfen somit, das Phänomen von ... zu erläutern.
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Urmând..., experții au demonstrat că...
In Anlehnung an ... haben Wissenschaftler dargelegt, dass...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Daraus ergibt sich die entscheidende Frage: Wie beeinflusst ... ... ?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
In Anbetracht der Nachweise für ..., scheint eine Untersuchung der Faktoren, welche ... beeinflussen, gerechtfertigt.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Vor über einer Dekade begannen ... und ... eine Diskussion zu folgender Frage: Wie...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Diese Untersuchung setzt sich mit ... auseinander, indem eine Reihe von Hypothesen entwickelt und getestet werden, welche zeigen, wie ... ... beeinflusst...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Demnach stellen wir auf Basis der Argumentation von ... folgende Hypothese auf...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Einige Thesen sind von ... formalisiert worden, aber bislang ist keine gestestet worden.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Die Ergebnisse dieser Studien legen eine Reihe von Faktoren im Hinblick auf ... nahe...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
... hat eine signifikante Korrelation zwischen ... und ... nachgewiesen.
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta