Suedeză | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Introducerea generală a unui subiect
Este cunoscut tuturor faptul că...
Det är ett välkänt faktum att ...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
Multe s-au spus și s-au scris despre...
En hel del skrivs och sägs om...
Introducerea generală a unui subiect
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Det är idag allmänt accepterat att...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Trecând din nou în revistă factorii...
Vi granskar därefter de faktorer...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
O temă recurentă in domeniul...este...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Introducerea temelor principale
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Accentuarea importanței studiului dvs.
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Această lucrare explorează cauzele...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Autorii mai multor studii recente au propus...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Syftet är att ...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

Prin definiție, ... înseamnă...
… betyder per definition …
Definirea unui anumit cuvânt
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Definirea unui anumit cuvânt
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Definirea unui anumit cuvânt
Termenul...se referă la...
Termen ... hänvisar till ...
Definirea unui anumit cuvânt
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Enligt ... definieras ... som ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...este înțeles ca...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
Este important să accentuăm...
Det är viktigt att understryka ...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Atenţia noastră este acum asupra...
Vårt fokus ligger på ...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Ceea ce vrem să spunem este...
Vad vi menar med detta är att ...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Flera förklaringar har erbjudits.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Urmând..., experții au demonstrat că...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta