Cehă | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Introducerea generală a unui subiect
Хорошо известно, что...
Je obecně známým faktem, že...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
О... было уже многое написано и сказано...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Introducerea generală a unui subiect
Сегодня принято считать, что...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Вспомним о таких фактах, как...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
Постоянной темой... является...
Přetrvávající otázka v...je...
Introducerea temelor principale
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Accentuarea importanței studiului dvs.
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Это исследование посвящено изучению причин...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Нашей целью является...
Našim cílem je...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

...обычно определяют как...
Podle definice...znamená...
Definirea unui anumit cuvânt
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Definirea unui anumit cuvânt
Необходимо четко разъяснить определение...
Je důležité si ujasnit definici...
Definirea unui anumit cuvânt
Термин... относится к...
Termín...odkazuje na...
Definirea unui anumit cuvânt
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Согласно..., ... может быть определено как...
Podle... je definován/a jako...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
... обычно понимают как ...
...se obecně rozumí...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
Важно подчеркнуть...
Je důležité zdůraznit...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Мы сфокусировались на...
Zaměřujeme se na...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Наконец, дадим определение слова...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Мы имеем в виду, что...
To, co máme na mysli, je...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Предлагаются различные толкования
Bylo navrhnuto několik definic.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Tato vysvětlení vychází z...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
Найдена важная взаимосвязь между... и...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta