Finlandeză | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Introducerea generală a unui subiect
Ya es bien sabido que...
On tunnettu tosiasia, että...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
Mucho se ha escrito sobre...
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Introducerea generală a unui subiect
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Examinaremos los factores...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
Un tema persistente en... es...
Itsepintainen perusajatus... on...
Introducerea temelor principale
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Accentuarea importanței studiului dvs.
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Esta investigación explora las causas de...
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Tenemos como propósito...
Tarkoituksemme on...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

...es por definición...
Määritelmältään...tarkoittaa...
Definirea unui anumit cuvânt
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Definirea unui anumit cuvânt
Es importante entender correctamente la definición de...
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Definirea unui anumit cuvânt
El término... se refiere a...
Termi... viittaa...
Definirea unui anumit cuvânt
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
De acuerdo con..., ... se define como...
...mukaan ... määritellään...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
... se entiende como...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
Es importante enfatizar...
On tärkeää painottaa...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Nuestro punto de enfoque será...
Keskitymme...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Queremos decir...
Tarkoitamme tällä, että...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Se han ofrecido varias explicaciones...
Useita selityksiä on tarjottu.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Nämä selitykset kumpuavat...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
X encontró una relación significativa entre... y ...
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta