Română | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Introducerea generală a unui subiect
Ya es bien sabido que...
Este cunoscut tuturor faptul că...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
Mucho se ha escrito sobre...
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Introducerea generală a unui subiect
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Examinaremos los factores...
Trecând din nou în revistă factorii...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
Un tema persistente en... es...
O temă recurentă in domeniul...este...
Introducerea temelor principale
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Accentuarea importanței studiului dvs.
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Esta investigación explora las causas de...
Această lucrare explorează cauzele...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Tenemos como propósito...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

...es por definición...
Prin definiție, ... înseamnă...
Definirea unui anumit cuvânt
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Definirea unui anumit cuvânt
Es importante entender correctamente la definición de...
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Definirea unui anumit cuvânt
El término... se refiere a...
Termenul...se referă la...
Definirea unui anumit cuvânt
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
De acuerdo con..., ... se define como...
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
... se entiende como...
...este înțeles ca...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
Es importante enfatizar...
Este important să accentuăm...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Nuestro punto de enfoque será...
Atenţia noastră este acum asupra...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Queremos decir...
Ceea ce vrem să spunem este...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Se han ofrecido varias explicaciones...
Mai multe explicaţii au fost oferite.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Urmând..., experții au demonstrat că...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
X encontró una relación significativa entre... y ...
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta