Cehă | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Introducerea generală a unui subiect
Det är ett välkänt faktum att ...
Je obecně známým faktem, že...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
En hel del skrivs och sägs om...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Introducerea generală a unui subiect
Det är idag allmänt accepterat att...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Vi granskar därefter de faktorer...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
Ett återkommande tema i. .. är ...
Přetrvávající otázka v...je...
Introducerea temelor principale
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Accentuarea importanței studiului dvs.
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Syftet är att ...
Našim cílem je...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

… betyder per definition …
Podle definice...znamená...
Definirea unui anumit cuvânt
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Definirea unui anumit cuvânt
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Je důležité si ujasnit definici...
Definirea unui anumit cuvânt
Termen ... hänvisar till ...
Termín...odkazuje na...
Definirea unui anumit cuvânt
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Enligt ... definieras ... som ...
Podle... je definován/a jako...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
...se obecně rozumí...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
Det är viktigt att understryka ...
Je důležité zdůraznit...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Vårt fokus ligger på ...
Zaměřujeme se na...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Vad vi menar med detta är att ...
To, co máme na mysli, je...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Flera förklaringar har erbjudits.
Bylo navrhnuto několik definic.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Tato vysvětlení vychází z...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Efter ... har forskare hävdat att ...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta