Chineză | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Introducerea generală a unui subiect
Det är ett välkänt faktum att ...
众所周知...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
En hel del skrivs och sägs om...
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Introducerea generală a unui subiect
Det är idag allmänt accepterat att...
如今,大家普遍认为...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Vi granskar därefter de faktorer...
我们审视...等方面。
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
在此分析基础上,我们论证...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
Ett återkommande tema i. .. är ...
在...领域,学者们普遍认为...
Introducerea temelor principale
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Accentuarea importanței studiului dvs.
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
这项研究探寻...的原因
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
近期相关研究的作者建议...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Syftet är att ...
我们的目的是...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

… betyder per definition …
根据定义,...的意思是...
Definirea unui anumit cuvânt
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
在这篇论文中,术语...的意思是...
Definirea unui anumit cuvânt
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
明确...的定义很重要
Definirea unui anumit cuvânt
Termen ... hänvisar till ...
术语...指...
Definirea unui anumit cuvânt
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
根据标准模型,...可以被定义为...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Enligt ... definieras ... som ...
根据...,...被定义为...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
...普遍被认为是指...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
提到...,通常我们想到的是...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
两个简短的例子可以解释这一概念。
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
Det är viktigt att understryka ...
强调...很重要
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Vårt fokus ligger på ...
我们的关注点在...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
最后,我们应该明确对...的定义
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Vad vi menar med detta är att ...
我们的意思是...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Flera förklaringar har erbjudits.
就此可以提供几种解释。
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Efter ... har forskare hävdat att ...
根据...,其他学者认为...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
那么核心问题是:...将如何影响...?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
研究表明多种因素与...相关
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
...发现...和...存在重要关联
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta