Finlandeză | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Introducerea generală a unui subiect
Det är ett välkänt faktum att ...
On tunnettu tosiasia, että...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
En hel del skrivs och sägs om...
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Introducerea generală a unui subiect
Det är idag allmänt accepterat att...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Vi granskar därefter de faktorer...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
Ett återkommande tema i. .. är ...
Itsepintainen perusajatus... on...
Introducerea temelor principale
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Accentuarea importanței studiului dvs.
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Syftet är att ...
Tarkoituksemme on...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

… betyder per definition …
Määritelmältään...tarkoittaa...
Definirea unui anumit cuvânt
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Definirea unui anumit cuvânt
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Definirea unui anumit cuvânt
Termen ... hänvisar till ...
Termi... viittaa...
Definirea unui anumit cuvânt
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Enligt ... definieras ... som ...
...mukaan ... määritellään...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
Det är viktigt att understryka ...
On tärkeää painottaa...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Vårt fokus ligger på ...
Keskitymme...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Vad vi menar med detta är att ...
Tarkoitamme tällä, että...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Flera förklaringar har erbjudits.
Useita selityksiä on tarjottu.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Nämä selitykset kumpuavat...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Efter ... har forskare hävdat att ...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta