Greacă | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Introducerea generală a unui subiect
Det är ett välkänt faktum att ...
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
En hel del skrivs och sägs om...
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Introducerea generală a unui subiect
Det är idag allmänt accepterat att...
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Vi granskar därefter de faktorer...
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
Ett återkommande tema i. .. är ...
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Introducerea temelor principale
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Accentuarea importanței studiului dvs.
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Syftet är att ...
Ο σκοπός μας είναι...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

… betyder per definition …
Εξ ορισμού... σημαίνει...
Definirea unui anumit cuvânt
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Definirea unui anumit cuvânt
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Definirea unui anumit cuvânt
Termen ... hänvisar till ...
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Definirea unui anumit cuvânt
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Enligt ... definieras ... som ...
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
...είναι γενικά κατανοητό ως...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
Det är viktigt att understryka ...
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Vårt fokus ligger på ...
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Vad vi menar med detta är att ...
Με αυτό εννοούμε ότι...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Flera förklaringar har erbjudits.
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Efter ... har forskare hävdat att ...
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta