Japoneză | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Introducerea generală a unui subiect
Det är ett välkänt faktum att ...
これは周知の事実だが、・・・
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
En hel del skrivs och sägs om...
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Introducerea generală a unui subiect
Det är idag allmänt accepterat att...
・・・・と言われているが、・・・
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Vi granskar därefter de faktorer...
・・・・という事実について検討すると、・・・
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
Ett återkommande tema i. .. är ...
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Introducerea temelor principale
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
Accentuarea importanței studiului dvs.
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
最近では・・・・と言われているが、
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Syftet är att ...
私たちの目的は・・・・
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

… betyder per definition …
定義により、・・・・は・・・・を表す。
Definirea unui anumit cuvânt
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Definirea unui anumit cuvânt
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Definirea unui anumit cuvânt
Termen ... hänvisar till ...
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Definirea unui anumit cuvânt
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Enligt ... definieras ... som ...
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
Det är viktigt att understryka ...
・・・・を強調することは重要である。
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Vårt fokus ligger på ...
私たちは・・・・に重点を置いている。
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Vad vi menar med detta är att ...
私たちが意味しているのは・・・・
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Flera förklaringar har erbjudits.
複数の例が見受けられる。
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Efter ... har forskare hävdat att ...
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta