Chineză | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Introducerea generală a unui subiect
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
众所周知...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Introducerea generală a unui subiect
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
如今,大家普遍认为...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
我们审视...等方面。
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
在此分析基础上,我们论证...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
รูปแบบคงที่...คือ...
在...领域,学者们普遍认为...
Introducerea temelor principale
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Accentuarea importanței studiului dvs.
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
这项研究探寻...的原因
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
近期相关研究的作者建议...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
我们的目的是...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

ในความหมาย... หมายถึง...
根据定义,...的意思是...
Definirea unui anumit cuvânt
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
在这篇论文中,术语...的意思是...
Definirea unui anumit cuvânt
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
明确...的定义很重要
Definirea unui anumit cuvânt
คำนี้...หมายถึง...
术语...指...
Definirea unui anumit cuvânt
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
根据标准模型,...可以被定义为...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
根据...,...被定义为...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
...普遍被认为是指...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
提到...,通常我们想到的是...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
两个简短的例子可以解释这一概念。
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
强调...很重要
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
我们的关注点在...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
最后,我们应该明确对...的定义
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
เราหมายถึงว่า...
我们的意思是...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
就此可以提供几种解释。
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
根据...,其他学者认为...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
那么核心问题是:...将如何影响...?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
研究表明多种因素与...相关
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
...发现...和...存在重要关联
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta