Coreeană | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
이번 에세이/ 보고서/ 논문에서, 저는 ....에 대해 연구/조사/확인/분석을 해보고자 합니다.
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
이 문제에 답하고자, ...를 좀 더 깊이 관찰해 보겠습니다.
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
....인지 아닌지에 대한 문제는 오랜 시간동안 전문가들의 큰 관심이었습니다.
Introducerea generală a unui subiect
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
.....은 매우 잘 알려진 사실입니다.
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
...에 대하여는 많은 양의 논문들과 토론이 이루어지고 있습니다.
Introducerea generală a unui subiect
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
....는 오늘날 일반적으로 동의되어 있는 사실입니다.
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
그렇다면, ... 요소들을 정리해 봅시다.
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
이러한 분석에서 ...를 확인하기 위해 좀 더 나아가 봅시다.
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
รูปแบบคงที่...คือ...
...의 주요 주제는 ... 입니다.
Introducerea temelor principale
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
실험가능한 현상으로써, ...는 반복되어 관찰되었습니다.
Accentuarea importanței studiului dvs.
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
이러한 배경에 반하여, ...이(가) 이 연구에서 가장 중심이 된 궁금점 입니다.
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
이 연구는 ...의 원인을 밝히고 있습니다.
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
최근의 이런 연구들을 한 학자들은 ....를 제안하였습니다.
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
저희의 목적은 ... 입니다.
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
....관련 실험과 관찰을 통해서, ...을 좀 더 깊이 이해하고 싶습니다.
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

ในความหมาย... หมายถึง...
정의에 의하면, ....는 .... 뜻입니다.
Definirea unui anumit cuvânt
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
이 에세이에서, .... 단어는 ....의 의미로 사용됨을 알려드립니다.
Definirea unui anumit cuvânt
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
...의 뜻을 분명하게 정의내리는 것이 중요합니다.
Definirea unui anumit cuvânt
คำนี้...หมายถึง...
... 단어는 ...를 의미합니다.
Definirea unui anumit cuvânt
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
일반적인 관점에서 ...은 ....로 정의될 수 있습니다.
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
...에 따르면, ....는 ....로 정의됩니다.
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
....는 다양한 뜻으로 정의될 수 있습니다. 몇몇 사람들은 이 용어가 ...를(을) 의미한다고 주장합니다.
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
...는 대개 ... 뜻으로 이해됩니다.
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
...를 이야기할 때 대부분 우리가 떠올리는 것은 ... 입니다.
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
2개의 간단한 예를 통해 이 개념을 명확히 해보겠습니다.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
....은 중요하며 강조되어야 합니다.
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
우리의 관심은.... 에 있습니다.
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
마지막으로, 우리는 ... 이 단어에 대해 우리가 내린 정의를 명확히 해야합니다.
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
เราหมายถึงว่า...
우리가 의미하는 바는 ... 입니다.
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
여러 설명들이 제공되었습니다.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
우리는 이러한 설명들을 ...에 기초하고 있다고 간주할 수 있습니다.
Se folosește pentru a clarifica definiţia
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
이 예들은 서로 보완하며 ...현상을 설명하는데 도움을 줍니다.
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
... 이후, 학자들은 ....에 대해 논의해 왔습니다.
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
그렇다면 중심 질문은 이렇게 됩니다: ...이 어떻게 ...에 영향을 줄 수 있는가?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
...의 증거들을 감안할 때, ...에 영향을 준 요소들을 연구해 보는 것은 분명 가치 있는 일입니다.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
10 여년 전에, ...와 ...는 ...인지 아닌지에 대한 문제를 두고 논의하기 시작하였습니다.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
..이 어떻게 ..에 영향을 미치는지에 대한 여러 가설들을 발전시키고 테스트 해봄으로써, 이 연구는 ....을 언급하고 있습니다.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
그러므로, ... 의 이유들과 함께, 우리는 .... 것 이라고 가설을 세우고 있습니다.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
몇몇의 이러한 논쟁들은 ...에 의해 형식화 되었습니다. 하지만, 그 어느것도 테스트 되진 않았습니다.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
이 연구의 흔적들이 다음의 요소들이 ...과 관련 있음을 말해줍니다.
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
....는 ...과 ....의 중요한 상호관련이 있다는 것을 발견 하였습니다.
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta