Finlandeză | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Introducerea generală a unui subiect
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
On tunnettu tosiasia, että...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Introducerea generală a unui subiect
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
รูปแบบคงที่...คือ...
Itsepintainen perusajatus... on...
Introducerea temelor principale
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Accentuarea importanței studiului dvs.
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Tarkoituksemme on...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

ในความหมาย... หมายถึง...
Määritelmältään...tarkoittaa...
Definirea unui anumit cuvânt
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Definirea unui anumit cuvânt
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Definirea unui anumit cuvânt
คำนี้...หมายถึง...
Termi... viittaa...
Definirea unui anumit cuvânt
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
...mukaan ... määritellään...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
On tärkeää painottaa...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Keskitymme...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
เราหมายถึงว่า...
Tarkoitamme tällä, että...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Useita selityksiä on tarjottu.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Nämä selitykset kumpuavat...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta