Olandeză | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Introducerea generală a unui subiect
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Het is een welbekend feit dat ...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Introducerea generală a unui subiect
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
รูปแบบคงที่...คือ...
Een vast onderwerp in ... is ...
Introducerea temelor principale
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Accentuarea importanței studiului dvs.
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Ons doel is, ...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

ในความหมาย... หมายถึง...
Volgens de definitie betekent ... ...
Definirea unui anumit cuvânt
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Definirea unui anumit cuvânt
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Definirea unui anumit cuvânt
คำนี้...หมายถึง...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Definirea unui anumit cuvânt
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Onze aandacht is gevestigd op ...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
เราหมายถึงว่า...
Daarmee bedoelen we ...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta