Coreeană | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
이번 에세이/ 보고서/ 논문에서, 저는 ....에 대해 연구/조사/확인/분석을 해보고자 합니다.
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
이 문제에 답하고자, ...를 좀 더 깊이 관찰해 보겠습니다.
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
....인지 아닌지에 대한 문제는 오랜 시간동안 전문가들의 큰 관심이었습니다.
Introducerea generală a unui subiect
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
.....은 매우 잘 알려진 사실입니다.
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
...에 대하여는 많은 양의 논문들과 토론이 이루어지고 있습니다.
Introducerea generală a unui subiect
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
....는 오늘날 일반적으로 동의되어 있는 사실입니다.
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
그렇다면, ... 요소들을 정리해 봅시다.
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
이러한 분석에서 ...를 확인하기 위해 좀 더 나아가 봅시다.
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
... konusundaki kalıcı bir tema ...
...의 주요 주제는 ... 입니다.
Introducerea temelor principale
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
실험가능한 현상으로써, ...는 반복되어 관찰되었습니다.
Accentuarea importanței studiului dvs.
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
이러한 배경에 반하여, ...이(가) 이 연구에서 가장 중심이 된 궁금점 입니다.
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
이 연구는 ...의 원인을 밝히고 있습니다.
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
최근의 이런 연구들을 한 학자들은 ....를 제안하였습니다.
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Amacımız ...
저희의 목적은 ... 입니다.
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
....관련 실험과 관찰을 통해서, ...을 좀 더 깊이 이해하고 싶습니다.
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
정의에 의하면, ....는 .... 뜻입니다.
Definirea unui anumit cuvânt
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
이 에세이에서, .... 단어는 ....의 의미로 사용됨을 알려드립니다.
Definirea unui anumit cuvânt
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
...의 뜻을 분명하게 정의내리는 것이 중요합니다.
Definirea unui anumit cuvânt
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
... 단어는 ...를 의미합니다.
Definirea unui anumit cuvânt
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
일반적인 관점에서 ...은 ....로 정의될 수 있습니다.
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
...에 따르면, ....는 ....로 정의됩니다.
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
....는 다양한 뜻으로 정의될 수 있습니다. 몇몇 사람들은 이 용어가 ...를(을) 의미한다고 주장합니다.
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
...는 대개 ... 뜻으로 이해됩니다.
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
...를 이야기할 때 대부분 우리가 떠올리는 것은 ... 입니다.
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
2개의 간단한 예를 통해 이 개념을 명확히 해보겠습니다.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
....은 중요하며 강조되어야 합니다.
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Bizim odaklandığımız nokta ...
우리의 관심은.... 에 있습니다.
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
마지막으로, 우리는 ... 이 단어에 대해 우리가 내린 정의를 명확히 해야합니다.
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Demek istediğimiz şu ki ...
우리가 의미하는 바는 ... 입니다.
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Birçok farklı açıklama sunuldu.
여러 설명들이 제공되었습니다.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
우리는 이러한 설명들을 ...에 기초하고 있다고 간주할 수 있습니다.
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
이 예들은 서로 보완하며 ...현상을 설명하는데 도움을 줍니다.
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
... 이후, 학자들은 ....에 대해 논의해 왔습니다.
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
그렇다면 중심 질문은 이렇게 됩니다: ...이 어떻게 ...에 영향을 줄 수 있는가?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
...의 증거들을 감안할 때, ...에 영향을 준 요소들을 연구해 보는 것은 분명 가치 있는 일입니다.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
10 여년 전에, ...와 ...는 ...인지 아닌지에 대한 문제를 두고 논의하기 시작하였습니다.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
..이 어떻게 ..에 영향을 미치는지에 대한 여러 가설들을 발전시키고 테스트 해봄으로써, 이 연구는 ....을 언급하고 있습니다.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
그러므로, ... 의 이유들과 함께, 우리는 .... 것 이라고 가설을 세우고 있습니다.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
몇몇의 이러한 논쟁들은 ...에 의해 형식화 되었습니다. 하지만, 그 어느것도 테스트 되진 않았습니다.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
이 연구의 흔적들이 다음의 요소들이 ...과 관련 있음을 말해줍니다.
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
....는 ...과 ....의 중요한 상호관련이 있다는 것을 발견 하였습니다.
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta