Daneză | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Introducerea generală a unui subiect
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Det er et velkendt faktum at...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Introducerea generală a unui subiect
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Generelt set er det i dag aftalt at...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Et vedvarende emne i...er...
Introducerea temelor principale
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Accentuarea importanței studiului dvs.
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Amacımız ...
Vores formål er at...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Ved definition...betyder...
Definirea unui anumit cuvânt
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Definirea unui anumit cuvânt
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Definirea unui anumit cuvânt
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Termet... henviser til...
Definirea unui anumit cuvânt
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Ifølge..., defineres...som...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
...forståes sædvanligvis som...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Det er vigtigt at understrege...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Bizim odaklandığımız nokta ...
Vores fokus er på...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Demek istediğimiz şu ki ...
Hvad vi mener er at...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta