Franceză | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
Introducerea generală a unui subiect
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
C'est un fait bien connu que...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
On a beaucoup parlé et écrit sur...
Introducerea generală a unui subiect
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
De nos jours, il est convenu que...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Nous analyserons ensuite les points...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Un thème récurrent est...
Introducerea temelor principale
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
Accentuarea importanței studiului dvs.
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Ce travail explore les causes de...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Amacımız ...
Notre but est de...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Par définition... signifie...
Definirea unui anumit cuvânt
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
Definirea unui anumit cuvânt
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Il est important d'être clair quant à la définition de...
Definirea unui anumit cuvânt
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Le terme... fait référence à...
Definirea unui anumit cuvânt
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
La norme veut que... soit défini en tant que...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Selon..., ...est défini en tant que...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
...est communément compris comme...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Il est important de mettre en valeur...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Bizim odaklandığımız nokta ...
Nous concentrons notre attention sur...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Demek istediğimiz şu ki ...
Ce que nous entendons par là est que...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Plusieurs explications ont été proposées.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Ces explications trouvent leur origine dans...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta