Germană | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich ... untersuchen / ermitteln / bewerten / analysieren...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Um diese Frage zu beantworten, beginnen wir mit einer ausgiebigen Betrachtung von...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Die Frage, ob ... , hat die Experten seit einiger Zeit vollständig in Anspruch genommen.
Introducerea generală a unui subiect
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Über ... ist bereits sehr viel geschrieben und geäußert worden.
Introducerea generală a unui subiect
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Heutzutage ist allgemein anerkannt, dass...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Anschließend überprüfen wir die Faktoren...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Wir stützen uns auf diese Analyse, um ... zu bestimmen...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Ein beständiges Thema in ... ist...
Introducerea temelor principale
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Als empirisches Phänomen ist ... wiederholt beobachtet worden.
Accentuarea importanței studiului dvs.
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich diese Arbeit mit folgender zentraler Fragestellung: ...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Diese Untersuchung erforscht die Ursachen für...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Die Autoren neuerer Studien haben festgestellt, dass...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Amacımız ...
Unsere Intention ist, ...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Mit Hilfe der empirischen Untersuchung von ... wollen wir einen Beitrag für ein umfassenderes Verständnis von ... leisten.
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Definitionsgemäß ... bedeutet...
Definirea unui anumit cuvânt
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
In dieser Arbeit wird der Begriff ... im Sinne von ... verwendet.
Definirea unui anumit cuvânt
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Es ist wichtig, sich die Definition von ... klarzumachen.
Definirea unui anumit cuvânt
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Der Begriff ... bezieht sich auf...
Definirea unui anumit cuvânt
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Gemäß Standard-Modell kann ... als ... definiert werden.
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Gemäß ... wird ... definiert als...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
... kann auf unterschiedliche Weise definiert werden. Einerseits wird behauptet, dass der Begriff ... bezeichnet...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
...wird im Allgemeinen verstanden als...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Wenn wir über ... sprechen, meinen wir damit normalerweise...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Zwei kurze Beispiele können dabei helfen, das Konzept zu verdeutlichen.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Es ist wichtig zu betonen, dass...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Bizim odaklandığımız nokta ...
Unsere Aufmerksamkeit gilt...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Abschließend möchten wir unsere Definition von ... erläutern
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Demek istediğimiz şu ki ...
Damit meinen wir...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Dazu liegen mehrere Erklärungsansätze vor.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Diese Erklärungen haben ihren Ursprung in...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Diese Erklärungen ergänzen einander und helfen somit, das Phänomen von ... zu erläutern.
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
In Anlehnung an ... haben Wissenschaftler dargelegt, dass...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Daraus ergibt sich die entscheidende Frage: Wie beeinflusst ... ... ?
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
In Anbetracht der Nachweise für ..., scheint eine Untersuchung der Faktoren, welche ... beeinflussen, gerechtfertigt.
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Vor über einer Dekade begannen ... und ... eine Diskussion zu folgender Frage: Wie...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Diese Untersuchung setzt sich mit ... auseinander, indem eine Reihe von Hypothesen entwickelt und getestet werden, welche zeigen, wie ... ... beeinflusst...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Demnach stellen wir auf Basis der Argumentation von ... folgende Hypothese auf...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Einige Thesen sind von ... formalisiert worden, aber bislang ist keine gestestet worden.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Die Ergebnisse dieser Studien legen eine Reihe von Faktoren im Hinblick auf ... nahe...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
... hat eine signifikante Korrelation zwischen ... und ... nachgewiesen.
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta