Italiană | Expresii - Academic | Introducere

Introducere - Introducere

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
Introducere generală pentru un eseu/o lucrare
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
Introducerea generală a unui subiect
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Introducerea generală a unui subiect
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Seppure è unanime che...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Un tema ricorrente parlando di... è...
Introducerea temelor principale
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
Accentuarea importanței studiului dvs.
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Questa ricerca esplora le cause di...
Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu subiectul ales
Amacımız ...
Il mio obiettivo è quello di...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Definirea unui anumit cuvânt
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
In questo contesto il termine indica...
Definirea unui anumit cuvânt
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Definirea unui anumit cuvânt
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Il termine... si riferisce a...
Definirea unui anumit cuvânt
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Secondo... il termine assume il significato di...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
...indica generalmente...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
È importante enfatizzare...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre
Bizim odaklandığımız nokta ...
Ci concentreremo su...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
In conclusione è necessario definire il significato di...
Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt
Demek istediğimiz şu ki ...
Quello che si intende dire con questo è che...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Sono state fornite numerose spiegazioni.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Se folosește pentru a clarifica definiţia
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
... trovò un'importante correlazione fra... e...
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta