Engleză | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

To může být vidět z..., že...
It can be seen from… that…
Pentru a explica date brute
Jak je možno vidět z..., ...
As can be seen from…, …
Pentru a explica date brute
Zdá se, že údaje naznačují...
The data would seem to suggest that…
Pentru a explica date brute
Čísla ukazují, že...
The figures reveal that…
Pentru a explica date brute
Z údajů je zřejmé, že...
From the figures it is apparent that…
Pentru a explica date brute
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Several noteworthy results were…
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Výsledky této studie ukazují, že...
The results of the present study demonstrate that…
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
...pozitivně koreloval(a) s...
...was positively correlated with…
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Jak se dalo předpokládat,...
As predicted, …
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
This finding is consistent with X's contention that…
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
This finding reinforces X's assertion that…
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

Dané statistiky ukazují, že...
The statistics show that…
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Podle daných statistických údajů...
According to the statistics…
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
When one looks at the statistics, one can see that…
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Statisticky řečeno...
Statistically speaking…
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute