Germană | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

To může být vidět z..., že...
Aus ... wird ersichtlich, dass...
Pentru a explica date brute
Jak je možno vidět z..., ...
Wie ... zeigt, ...
Pentru a explica date brute
Zdá se, že údaje naznačují...
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Pentru a explica date brute
Čísla ukazují, že...
Die Zahlen legen offen, dass...
Pentru a explica date brute
Z údajů je zřejmé, že...
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Pentru a explica date brute
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Výsledky této studie ukazují, že...
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
...pozitivně koreloval(a) s...
... korreliert positiv mit... .
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Jak se dalo předpokládat,...
Wie prognostiziert, ...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

Dané statistiky ukazují, že...
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Podle daných statistických údajů...
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Statisticky řečeno...
Rein statistisch gesehen,...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute