Italiană | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

To může být vidět z..., že...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Pentru a explica date brute
Jak je možno vidět z..., ...
Come si può osservare da...., ...
Pentru a explica date brute
Zdá se, že údaje naznačují...
I dati sembrano suggerire che...
Pentru a explica date brute
Čísla ukazují, že...
I grafici rivelano che...
Pentru a explica date brute
Z údajů je zřejmé, že...
Dal grafico si rende evidente che...
Pentru a explica date brute
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Alcuni dati degni di nota sono...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Výsledky této studie ukazují, že...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
...pozitivně koreloval(a) s...
... è direttamente proporzionale a...
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Jak se dalo předpokládat,...
Come già annunciato...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

Dané statistiky ukazují, že...
La statistica mostra che...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Podle daných statistických údajů...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Statisticky řečeno...
Parlando in termini statistici...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute