Spaniolă | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

To může být vidět z..., že...
A partir de... se puede observar que...
Pentru a explica date brute
Jak je možno vidět z..., ...
Como se puede ver en...
Pentru a explica date brute
Zdá se, že údaje naznačují...
Los datos parecen sugerir que...
Pentru a explica date brute
Čísla ukazují, že...
La figuras revelan que...
Pentru a explica date brute
Z údajů je zřejmé, že...
Con base en las figuras se puede notar que...
Pentru a explica date brute
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Varios resultados relevantes fueron...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Výsledky této studie ukazují, že...
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
...pozitivně koreloval(a) s...
... fue asociado positivamente con...
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Jak se dalo předpokládat,...
Como se predijo...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

Dané statistiky ukazují, že...
Las estadísticas muestran que...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Podle daných statistických údajů...
Según las estadísticas,...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Statisticky řečeno...
Desde el punto de vista estadístico...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute