Suedeză | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

To může být vidět z..., že...
Det framgår av ... att ...
Pentru a explica date brute
Jak je možno vidět z..., ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Pentru a explica date brute
Zdá se, že údaje naznačují...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Pentru a explica date brute
Čísla ukazují, že...
Siffrorna avslöjar att ...
Pentru a explica date brute
Z údajů je zřejmé, že...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Pentru a explica date brute
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Výsledky této studie ukazují, že...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
...pozitivně koreloval(a) s...
... var positivt korrelerade med ....
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Jak se dalo předpokládat,...
Som förutspått, ...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

Dané statistiky ukazují, že...
Statistiken visar att ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Podle daných statistických údajů...
Enligt statistiken ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Statisticky řečeno...
Rent statistiskt sett ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute