Suedeză | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

从...可以看出...
Det framgår av ... att ...
Pentru a explica date brute
从...可以看出...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Pentru a explica date brute
这些数据可以表明...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Pentru a explica date brute
数据表明...
Siffrorna avslöjar att ...
Pentru a explica date brute
从这些数据可以看出...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Pentru a explica date brute
几个值得注意的结果是...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
目前研究结果表明...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

...的数字上升/下降/保持不变。
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
与...有关的数据...上升/下降了
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
...和...呈正相关
... var positivt korrelerade med ....
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
正如所预测的,...
Som förutspått, ...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
这一发现和X的论点是一致的,即...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
此发现进一步确认X的主张,即...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
与X的发现一致,...和...呈正相关
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

统计数据显示...
Statistiken visar att ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
根据数据统计,...
Enligt statistiken ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
通过数据统计,可以看出...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
据数据统计,...
Rent statistiskt sett ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
据统计数据,我们可以推测...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute